Nazywam siê Arystokles

bez ¿adnych aluzji

bez ¿adnych iluzjimój ojciec

podobno by³moja matka by³a na pewno

niestetykiedy mia³em lat 22 odnalaz³em skarb

zreszt¹, s¹ na ten temat tak¿e inne wersjei zainwestowa³em

w uroczy domek publiczny

co siê op³aci³ogdy mia³em lat 33

zrobi³em toby³em wtedy bogaty

nie bardzo, ale tez nie niebardzo

nieŸle osadzony w piêciu wymiarach

¿e wymieniê: przestrzeñ, czas i pieni¹dzkaza³em majstrowi

sta³ego klientowi i za zap³atê g³ownie w naturzezbudowaæ too³tarz nieznanemu Bogu

có¿, ja te¿

znanoœci¹ kiedyœ nie grzeszy³emoczywiœcie nie planujê byæ kim nie jestem

ja za przeproszeniem prorok

ja za przeproszeniem teokrator

sami widzicie, jak to brzmi

bogów u nas dostatek

zaœ wszêdzie musi byæ ta szara strefa

wiêc niech Mu bêdzie, ¿e jest

niech Mu choæ raz wyda, ¿e jest

nim wyda siê, ¿e Go nie ma

choæ Go nie ma

lecz ja Jestem

i nie by³o czasu

abym nie By³

i nie bêdzie czasu

¿e nie Bêdêi nikomu nie wpadnie na myœl

¿e Jestem nieskoñczony niezaczêty nieuczczony

w ka¿dym razie ¿e Bywami byt sie skonczy a ja Jestem

jakby kto pyta³ chocia¿ nikt nie pyta

i nikt sie tego nie dowie, nawet ty¿e w ka¿dym razie Bywam

a ¿e twój b³¹d by³ najmniejszy

bo nie jesteœ prorokiem

co najwy¿ej post-rokiem

ale sam przyznasz jak to brzmiwiêc, ¿e twój b³¹d by³ najmniejszy

nigdy siê nie dowiesz

¿e Jestem i ci b³ogos³awiê

¿e b³ogos³awiê ci trzykrotnym

¿e b³ogos³awiê ci przewrotnymniech Bêdê z tob¹

i po dwakroæ

niech Bêdê z tob¹

i po trzykroæ

niech Bêdê z tob¹Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!