0 u¿ycie imieslowu przymiotnikowego uprzedniego w jêzyku polskim

.............................

Kronikarz opowiada (kto by dzisiaj wierzy³ kronikarzom) ¿e kiedy Fortynbras, Polskê na zbity ³eb zawojowawszy, wêglem a ¿ytem ob³adowany powróci³ nielicznych jeszcze ¿ywych krótko za mordê uj¹æ

Kolega Klasyk,wronie spod ogona wypad³szy

lizawkê wspomnianemu uskuteczni³, aplikuj¹c mu

Tren-Albo-Sen.

Wówczas te¿ biedny Joryk wkurwi³ siê do tego stopnia e¿e z grobu powstawszy, a palanta za kaftan chwyciwszy w ta s³owa klienta uœwiadamia³.

¯e kiedyœ w podobnej przestrzeni Arcykap³an, faraona wygryz³szy, rz¹dzi³ bez drgnienia i bez pomy³ki to jeszcze nic, to jeszcze nic a nic.

I mo¿na w sobie mieæ nie wiadomo co,nawet jeœli ty cokolwiek w sobie masz

i nic to nie pomo¿e, poza tym,co mia³ 0n: ten jeden b³ysk w oku

który nie wystarczy³ jemu sam na wszystko

i bez którego wszystko jest po prostu na nic

[tu mam na myœli twój przypadek].

I nie pomog¹ lata o jeszcze bardziej na pó³noc

ani tam,gdzie mózg zostawia siê w szatni jagiellonki

i pijany szatniarz po niej kred¹ rysuje co mu przyjdzie w szyjê

a nawet w innych, jeszcze lepszych

przechowalniach bohaterów 0.m.c.

A Polaków zostaw w spokoju

z ich samoobs³ugow¹ martyrologi¹ i martyrologiczn¹ samoobs³ug¹

w koñcu truskawki same siê nie zbior¹

ani wucet nie odetka

Mamy teraz takie czasy, ¿e jelenie

s¹ naprawdê tylko w terenie

i warto wzi¹æ je pod ochronê.



a od pouczania jesteœmy my, b³aŸni sensu stricto, a nie

sensu largo

a nad twoj¹ czaszk¹ na pewno nikt siê nie zaduma ju¿ wiesz dlaczego

i nie poradzisz na to nic w tym najzasrañszym ze œwiatów

A imies³ów to naprawdê piêkna rzecz

i naucz siê przynajmniej tej jednej rzeczy z ca³ej tej tyrady kto by dzisiaj wierzy³ kronikarzom











Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!