pani redaktor

Co to za poezja ani krzty drapie¿nego erotyzmu

nie ma dla pana miejsca na Pornosie bis

pan i Szaronka?niech mnie pan nie mêczy w³aœnie

wróci³am z pogrzebu Boga i teraz

piszê sparawozdanie do najbli¿szego numeru gdyby

pan ty¿ tam by³ mo¿e

te¿ by siê za³apa³

pani redaktor czy ja jestem

taki czu³y jak cholerapani redaktor czy ja jestem

ojczyzbnozbo¿ny jak ekstremaNie szach! d³ugopisem po papierku-

pana nie ma

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!