tak wszystko ju¿ by³o

tak wszystko jeszcze bêdzie

tak trzeba dbaæ o swoje to ci powie byle ciultak wszystko ju¿ by³o

tak wszystko jeszcze bêdzie

tak nie ma dok¹d uciec ani gdzie pozostaætak mo¿esz uwiæ sobie gawrê

wœród wolnych badaczy Bo¿ych wyroków

albo za³o¿yæ Fundacjê Imienia Mnie

a tam i tak ciebie dopadnie

a tam i tak od ciebie nie odpadnie

to

to

to u ciebie w œrodku

czego stoisz uœmiechnij siê dzieciê koñca wieku

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!