dobranoc Fortynbrasie etykieta nakazuje

odpowiedzieæ uprzejmie dobrze urodzonym



dobranoc Fortynbrasie ty tego jeszcze nie wiesz

jak wygl¹da œwiat z pozycji horyzontalnej



dobranoc Fortynbrasie tak ludzie tylko czekaj¹

na kogoœ, kto króciuœko weŸmie ich za mordê

i da po¿yæ, i¿by ciu³ali i p³acili nañ podatki



dobranoc Fortynbrasie i nie pytaj mnie, czy

twój Brutus te¿ ju¿ siê narodzi³, chocia¿ ca³kiem nieŸle

wiedz¹ takie rzeczy ci którzy umieraj¹



dobranoc Fortynbrasie a gdy ju¿ puchar zwyciêstwa rozgoœci siê w twych trzewiach

wspomnij, ¿e ksi¹¿¹t nie jest dobrze niedoceniaæ









Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!