dobranoc Fortynbrasie etykieta nakazuje

odpowiedzieæ uprzejmie dobrze urodzonymdobranoc Fortynbrasie ty tego jeszcze nie wiesz

jak wygl¹da œwiat z pozycji horyzontalnejdobranoc Fortynbrasie tak ludzie tylko czekaj¹

na kogoœ, kto króciuœko weŸmie ich za mordê

i da po¿yæ, i¿by ciu³ali i p³acili nañ podatkidobranoc Fortynbrasie i nie pytaj mnie, czy

twój Brutus te¿ ju¿ siê narodzi³, chocia¿ ca³kiem nieŸle

wiedz¹ takie rzeczy ci którzy umieraj¹dobranoc Fortynbrasie a gdy ju¿ puchar zwyciêstwa rozgoœci siê w twych trzewiach

wspomnij, ¿e ksi¹¿¹t nie jest dobrze niedoceniaæ

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!