my tu czekamy we dwóch

a¿ebyciê ³o¿eszty

dwa biedne czubki

czekaj¹ nie przychodziw koñcu czymœ mu p³acimy

za terapiê w tereniecyckloschizoklatafrenia

¿eby ciê raz i na zawszejak on wygl¹da ach ta amnezja

co go napad³o terapia w parku pod ³ysym drzewemjak pan zaraz nie przyjdzie to siê powiesimyyy!!!a potem pana zaskar¿ymy doktorze Carlu Gustawie Godot!Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!