Wielcy mocarze maj¹ racje coraz wy¿sze

Wy¿sze uk³ady, wy¿sze wojny, wy¿sze zdrady

Wolna droga kto ciekawy i kto pragnie takiej s³awy

Gdy zapytam mego serca, to us³yszê¯e mam mój kraj ubogi chêdogi

Po nocy dzieñ, po zimie wiosna

To pod mój próg prowadz¹ wszystkie drogi

Ojczyzno moja, cicha, ciep³a i radosna.Krew mojej krwi i koœæ mojej koœci

Niech gdzie indziej p³acz¹ ludzie, ¿e im trawa krzywo roœnie

Co dzieñ rano wstaje s³oñce by

przywitaæ mnie radoœnie

Bez obawy, bez gniewu, bez zazdroœci.Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!