Oto moje moje tomiszcze poetyckie

Moja sztuczka teatralna

I parê opowiadañ

A mo¿e coœ z publicystyki?

Oczywiœcie, wszelkie listy przemile widziane!