ksi¹¿ê i s³owaCo zgrzytasz ksi¹¿ê? ksi¹¿ê bez nadmiaru radoœci

zgrzytaj¹c udaje ¿e wcale nie zgrzyta

zza ok³adki wyziera ok³adka zza ok³adki

wyziera tytu³

El Quijote

napisa³: Nicolo Machiavelli.

trzeba coœ mu odpyskowaæ, ¿eby siê odpieprzy³

bo jak zobaczy, to oj zobaczy

s³owa, s³owa, s³owa panowie szlachta

bujaæ to myNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!