to nie jest wszystko nie potrzeba zaklêæ

du¿o jest œwiêtych s³ów wszystkie wyra¿aj¹

têsknotê k'temu co ci siê nale¿y

choæ i nie zawsze jest to coœ do chleba

gdyby nie by³o trzeba by by³o wymyœleæ - ale jest

i nic naprawdê nic nie musisz wymyœlaæ

Jest OdpowiedŸ Któr¹ Zna Ona Sama - ale Zna

ja wiem nie brzmi to jak na tacy

zw³aszcza w dzisiejszych czasach

lecz mówiê to, bo s¹dzê, i¿ ma prawo, aby zabrzmieæ

to nie jest wszystko ka¿dy widzia³ kamieñ

który kamieniem nie drgnie z miejsca na wszelki wypadek

/bo to ¿e o tym pisze

tam i tam i ówdzie to ja te¿ czyta³em

nie mówiê

¿e ja tego nie czyta³em

i pomog³o zapewne tyle, co pomog³o

ujrzeæ kropki uk³adaj¹ce siê w litery te w s³owa te w zdania, ¿e:

ziemia pêdzi doko³a s³oñca s³oñce poprzez galaktykê galaktyka

te¿ gdzieœ

i s¹ te¿ tacy którzy zowi¹ duchem

spirytus swoje emocje emocje

cudze za które ktoœ zap³aci³ im

i takich

takich te¿ jest coraz mniej

dlatego

nie wiem tu, co rzec mo¿e bêdzie okrucieñstwem

rzec to nie ten adres powiem tyle:

to inny adres

mam te¿ pragnienie dodaæ nie musisz wierzyæ w Boga

ani Cokolwiek mniejsza o szczegó³y

mo¿e nawet lepiej mo¿e kto to wie

byle Bóg móg³ wierzyæ w Ciebie

szczególnie w tê chwilê

lecz z tego miejsca na którym stojê wiem tyle pragnienie to pragnienie

i s³owa te¿ s³owa

s¹ te¿ jeszcze - jeszcze s¹ ludzie z krwi i ropy

nie daj¹cy za wygran¹ ³api¹cy zaj¹ce

wycinaj¹cy or³y

mniejsza o szczegó³y

czasami rzeczywiœcie

ró¿nie to wygl¹da

czasem nie wiedz¹ ¿e oni po prostu próbuj¹

lecz czy Ÿle, ¿e próbuj¹?

to te¿ nie jest wszystko choæ i ja i tego nie wiem

nie tylko tak, jak powinno siê to wiedzieæ nie tylko

miêdzy nami m³ynkami na s³owa

choæby inne ni¿ moje chrome nieporadne

choæ ja i tak nie umiem tego

powiedzieæ