<|DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <|-- $MVD$:app("MicroVision WebExpress","769") --> <|-- $MVD$:template("","0","0") --> <|-- $MVD$:color("18","80ff","Orange","1") --> <|-- $MVD$:color("19","ffd6ce","Lavender","1") --> <|-- $MVD$:fontset("Verdana","Verdana","Arial","Times New I2") --> <|-- $MVD$:fontset("Serif","Times New Roman","Times","New York") --> <|-- $MVD$:fontset("Comic Sans","Comic Sans MS","Comic Sans","Times New Roman") --> Mój testament

 

Mój testament

 

  Jan Riesenkampf

 


  To jest mój testament. Nie jest to tekst artystyczny. Wyra¿a moj¹ wolê odno˘nie losu ca³ego mojego dorobku.

Dopóki ¿yjê, czytanie go nie ma sensu. Napisany zosta³ wy³¹cznie na wypadek mojej ˘mierci.

  Po mojej ˘mierci teksty moich utworów mo¿na bêdzie cytowaæ wy³¹cznie w pracach o charakterze naukowym. Nikomu nie wolno po˘miertnie wydawaæ zbiorów moich wierszy w formie wydawnictw zwartych, wyj¹wszy te osoby, które uczyni³y to za mojego ¿ycia.

  Wszystkie moje teksty po˘miertnie bêdzie mo¿na zawsze umieszczaæ na Internecie; pod tym jedynie warunkiem, ¿e w ca³o˘ci - tak d³ugo, jak d³ugo istnieæ bêdzie Internet.

Nikomu nie bêdzie wolno czerpaæ zysku z pisania ani publikowania jakichkolwiek tekstów, których tematem s¹ jakiekolwiek komentarze albo analiza mojej twórczo˘ci.

  Nie zgadzam siê pod ¿adnym pozorem na jakiekolwiek formy kultu mojej osoby.

  ¯adna publikacja, do mojej osoby w jakikolwiek sposób siê maj¹ca, nie mo¿e powstaæ ani byæ wydana przy jakimkolwiek udziale Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

 

Podpisano

  Jan Riesenkampf

 

Na wszelki wypadek parê linków

 Moja polska siedziba
Moja siedziba ogólno˘wiatowa
Moja siedziba bis
Siedziba krakowska na KKI - na pewno dobrzy ludzie ju¿ zlikwidowali


 Na koniec, oto adres osoby, która prawdopodobnie posiada wszystkie moje wiersze na swojej stronie internetowej:

  iwog@notam.uio.no

 Lecz nie mêczcie Go bez koniecznej potrzeby. I tak zrobi³ wiele dobrego.