Tomik poezji wersja strona po stronie


Tomik poezji jako jeden plik - na drukarkê i ju¿
...Parê opowiadanek...


Dwa ³yki publicystyki (w³aściwie to jeden)


Parê obrazków, wersja obrazek po obrazku


Jak wy¿ej, lecz jednym ciêgiem (wymaga mocnego browsera)


Sztuczka teatralna


Jedna powieśæ
jednego znajomego (ale mam znajomych, no nie?)


Oczywiście, majlunki mile widziane!


Tomik poezji - z innego wêz³a (mo¿e szybciej poleci)


Tomik poezji, wersja zzipowana; nic, tylko ści¹gaæ


Tomik poezji wersja nieco starsza


Taki jeden stary artyku³


Te¿ tomik poezji; wersja wcześniejsza, ale elegantsza

Pozostajê z szacunkiem
Jan Riesenkampf zwykły poeta   Czytajcie moje  tomiki
Powrot do strony glownej;

niech ¿yj¹! Marcin Swietlicki Jacek Podsiadlo Tomasz Majeran Edward Stachura Tadeusz Rozewicz Rafal Wojaczek


tu naprawdê nic nie ma