Jan Riesenkampf


Jan Riesenkampf

(d³ugie nazwisko, no nie?)

wraz z ca³ym dobrodziejstwem inwentarza - patrz obok!