<|DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <|-- $MVD$:app("MicroVision WebExpress","769") --> <|-- $MVD$:template("","0","0") --> <|-- $MVD$:color("18","db938","Custom #1","0") --> <|-- $MVD$:color("19","7611e","Custom #2","0") --> <|-- $MVD$:color("20","2006d0","Custom #3","0") --> <|-- $MVD$:color("21","80ff","Orange","1") --> <|-- $MVD$:color("22","ffd6ce","Lavender","1") --> Document Title

<|-- $MVD$:picsz("0","0") -->Jan Riesenkampf  w sosie w³asny
m.

To tylko ja; i moj artystyczny dorobek

  Naprawdê

Nazywam siê Jan Riesenkampf.

Ta strona bêdzie mie˘ci³a mój dorobek

 do czasu zlikwidowania przez gospodarza

 

z powodu nieu¿ywania przeze mnie poczty;

gdy¿ takich mo¿liwo˘ci ani zamiarów akurat nie mam.

 

 Co tu mamy....

 

  tomiczek moich wierszyków

  pare moich opowiadañ

  sztuczkê teatraln¹

  co˘ z publicystyki


  No, i czekam namajle|

tylko tutaj, nie na KKI.