teraz jest w cenie na razie



Staniêcie na progu tak ani



jeszcze ani ju¿







¿e pewnie przed i po a wszystko to



pomiêdzy









kondycja ludzka ludzie kondycja kondycja



mawia³ pan od wuefu









Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!