to jest stara komputerownia ju¿ dla takich

wybitnie gorszych, jak jaSkrzy ekranami sprzêt rodem zza Gierka

za oknami skrzy noc

Zezujê w lewo pisze list do kochanka

¿e byle co i ¿e o nim myœli

jak j¹ przytula w tej przeklêtej Wszawie

i jeszcze byle, byle co.Zezuje w prawo pisze list do kochanka

szkoda oczuKomputer ma mnie w du¿ym powa¿aniu pukam w ekran

zezujê w ty³ pisze do kochanka

¿e jej duszno i ¿e facet wali w ekranZa pó³ godziny zamkn¹ znów mnie wessie mrok

(jak siê mówi ssiê czy ssam nie wiem sssam) a potem

powrócê tam, sk¹d rano wyjadê z powrotem

ciekawe, po coNie bo dzisiejszy czwartek

jest Wielki Wielki

pi¹tek sobota niedziela i ca³e

parê dni ¿eby mogli zmieniæ czas na letnii ¿yczyæ mi serdecznie bym im da³ zarobiæ

bul¹c na ¿arcie i inne b¹belkiWielki Czwartek taki Wielki czwartek

cholera

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!