Z Kalekiego kraju

z Kraju Gdzie Lipa Dojrzewa

gdzie p³aci siê nawet za autostop

nie mówi¹c o chwili ludzkich uczuæ

z kraju gdzie lipa dojrzewa

kraju osiwia³ych potrzydziestolatków

niech kto chce gada ¿e zawsze sta³ na bramce

kiedy hifowi chcieli prezerwatywwiem tyle odk¹d wybrali go na w³adcê

pañstwa absolutnego a to nie jest ³atwy zawód

I kiedy moda na Wielkichrodaków

odlecia³a w stronê Peru jak pliszka na zimê

tyle by³o naszego mieliœmy Papie¿a

ale ¿aden Wielki nie ma Nas i jak tu

nie wie¿yæ w cuda?

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!