jest mi tak Ÿle tak Ÿle

¿e nie mo¿e byæ Ÿlej

to nie jest modne

to nie jest piêkne

to nie jest takie prawdziwe

to nie jest niemodne wiêc w modzie

to ju¿ któœ kiedyœ napisa³ pamiêtam ze szko³y ³yskocz¹c humanistycznym talentem

to jest ju¿ raczej dête

zwisa zmiête wy¿êteju¿ nic

nie s³uchajcie

nie potrafcie

nie patrzcie

nie s¹dŸcie bo po coBrawo

dziêkujemy autorowi

nastêpny proszê

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!