uprzedzaj¹c pytania, jestem z tych Riesenkampffów

(ktoœ móg ³by tu wtran¿oliæ ze szczepiorskim dowcipem

¿e nie z Tych, ale z Zabrza

ja jednak podtrzymujê, ¿e ma pewno z tychuprzedzaj¹c pytania, owszem jestem baronem

uprzedzaj¹c pytania, nie wiem, co z tego wynikauprzedzaj¹c pytania, by³ dro¿szy, ni¿ doktorat

pewnie pradziad u cara, pewnie u z³ote ruble

Tak, ¿e jestem baronem, uprzedzajac pytaniauprzedzaj¹c pytania, pradziad by³ genera³em

Pradziad by³ generalem, pisa³ sie przez dwa f

Podobno siê oznaczy³, podobno nie na PolakachTak, ¿e genera³ i 2f, uprzedzajac pytania

uprzedzajac pytania, mieszkaliœmy w Serweczy

ko³o jeziora ŒwiteŸ, ko³o czarnego lasu

opodal wsi P³u¿yny - podobno nasz by³ kawa³ek

Obok by³a Woroñcza sierdzieli tam Niesio³owscy

Ale ci Niesio£owscy, uprzedzaj¹c pytania

Uprzedzaj¹c pytania, mam figê, ¿yjê w lepiance

figê idiomatycznie, ¿ywiê siê nieco proœciej

Na œcianie lepianki piszê z w³aœciwym sobie talentem:baron, genera³ i figa, uprzedzaj¹c pytaniaNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!