Mitteleuropa: Trauma oder Traum?

_ _

_ To ca³kiem jak z Ezopa _

_ Kolega Klasyk _

_ _

_ Mitteleuropa sen to, czyli zmora? _

Lepiej siê snem przebudziæ< ni¿ zmor¹ powróciæ. _

_ snami siê ¿yje, prze¿ywa, do¿ywa _

_ a zmora to my wiemy my umiemy _

_ Jak Ameropejczyk Ameropejczykowi _

_ _

_ Bo Europa kocha siê w gównowadze _

_ a gwarantem jej jest skóra _

_ gwarantem jej jest skóra Europalantów, o których skórê _

_ zawsze dogada siê wielki s¹siad _

_ ze swoim lustrzanym odbiciem. _

_ _

_ I zawsze bêdzie pokój _

_ na Ja³ty Monachiów _

_ _

_ doko³a Europaland _

_ a w œrodku Europalant _

_

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!