Helskiemuludziom trzeba umieæ siê k³aniaæ

jak stepom Mickiewicz

i Moskwie Kozakiewicz

to œwiêta prawda ani od lat czterech ani czterdziestu

bo to siê w³aœnie nazywa sztuka gestuto jest nasza historia Winrych brnie przez b³ota

wszystko prze³ajdaczone wszystko prze³ajdaczone

a oni s¹ i tak silniejsi a my jak zwykle do poz³oty

a nasi te¿ oni wszystko prze³ajdaczone wszystko prze³ajdaczone

ani gestu smród marny i pogoñ za wiatrem

(kto zna takiego tchórza, co œmierdzi pod wiatr?)

i raz jubileuszowy smród marny i ani gestuja nie jestem Birkutem lecz jak¿e mi potêpiaæ

cz³eka, którego serce przemówi³o - ceg³¹??

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!