Ksanpyta jest zrozpaczona 0to Hannibal porzuci³ j¹!0siod³a³ ukochanego s³onia, imieniem Pegasususi tyle go widzia³a!Chcia³a go zatrzymaæ, zawo³a³a za nim w œlad QUO VADISnie odwracaj¹c siê, odpowiedzia³

widzisz Ksanpyto poœlubi³aœ mê¿czyznê, a ka¿dy mê¿czyzna wie, ¿e

NAVIGARE NECESSE ESTNAVIGARE NECESSE EST, Ksanpyto, niestety

wiêc nie p³acz, kiedy odjadê

i tyle go widzia³aZagreus nie wygl¹da na tyle lat, ile ma

po wszystkich pithosach opium, które dawa³ sobie w ¿y³ê w Eleusis, bynajmniej nie dla ludu

ku os³upieniu kap³anów jakim prawem ten d³ugow³osy barbarzyñca jeszcze nie nakrywa siê kopytamiKsantypa pyta, Zagreus odpowiada

widzisz, Ksanpyto, Hannibal mo¿e ju¿ nawet nie ¿yje

ale ¿yje jego umys³ NAVIGARE NECESSE EST

NAVIGARE NECESSE EST, Ksanpyto, naprawdêi jeszcze coœ ci powiemJest góra, Kilimand¿aro

Pod samym szczytem wmarzniêty w œnieg spoczywa szkielet tygrysaNawet ja ci nie powiem, czego tygrys móg³ szukaæ na tej wysokoœciNad g³owami polatuj¹ sójki i skowronki

Bez nawigatora znajd¹ drogê za morza prosto na pó³miskiNavigare?? Necesse??? ŒWIR ŒWIR ŒWIR

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!