Mniej nienawdzê tych Œwi¹t w czasie których mogê

usi¹œæ po ciemnu i swiedzieæ po ciemku bez obawy

¿e ktoœ

mi wlezie fanzol¹c ¿ebym nie siedz¹c po ciemku

Najlepszy jest dzieñ Wszystkich Œwiêtych mogê

siedzieæ w swym w³asnym mroku naprawdê uwa¿am

¿e to jest najlepsze Œwiêto - w koñcu tylu œwiêtych

Najbrdziej robi mi siê niedobrze w maju jeszze gorsze

jest tylko Bo¿e Narodzenie jak by to nie brzmia³o

taka jest prawdaAle Wielkanoc dla œcis³oœci te¿ jest jeszcze nienajgorsza

zw³aszcza pocz¹tek

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!