nazywa siê Nostalgia ma jak ³atwo zgadn¹æg³êbokie, ciemne oczy i wilgotny nosi parê zamaszystych uszu niczym skrzyd³aPatrzy na ciebie nie jest przydro¿ny raczej bezdro¿ypod ³apy œciele mu siê gliniasty horyzontoj œcieleby³bym dziewczyn¹ o poetyckich w³osachprawie, jak te uszywielbi¹c¹ poetów (wy³¹cznie umar³ych dzieñ dobry)poca³owa³abym go w nos wilgotnyniczym g³êbiny Gop³a, albowymyœl sam coœ lepszegoon by machn¹ ogonemto zowie siê nostalgiaod pierwszego wejrzeniawiêc nawet mi ¿al, ¿e jestem tym., kim jestem.To by³ obraz nie ukrywam Dudy-Graczai nie ukrywam, ¿e chcia³bym tak malowaæ(takiej dali to nawet Salvador Dali...)trzeba iœæ te¿ nie ukrywam ¿e w moim wieku bol¹ oczyi wiem nigdy nie zobaczê psa Nostalgiai powinienem tu zakoñczyæ, i jak zwyklenie potrafiê nie potrafiê

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!