ale dobrze ¿e jesteœ

powiedzia³A¿ wstyd w tym momencie pomyœla³ o sobie

tak sobie pomyœla³

od zrodzenia odzianym w szorstkie p³ótno

z mlekiem matki karmionym t³uczonym szk³em

prawdopodobnie w³aœnie zbli¿a³o siê wiele s³ów

rownie wdziecznych

kandydatek do tej jednej frazyWiec a¿ wstyd powiedzieæ w tym momencie pomyœla³ o sobie

Nie, wiedzia³a, ¿e jemu

zaraz przejdzie pomimo tego ¿e

w³aœnie czasami, no czasami w³aœnie takie

by³ to swój ch³op

w ka¿dym razie swój

I mia³a racjê zaraz wróci³

do no przecie¿ by³o do czegoprzedtem tylko jeszczeAle dobrze ¿e jesteœ powiedzia³

Dobrze ¿e jesteœNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!