Zostañmy przyjació³mi" jeszcze drzwi skrzypnê³y w sieni

i tyle

jesteœ sam i niech inni siê pytaj¹

jesteœ sam i co z ciebie jest za samiec

jesteœ sam i jak ty w ogóle jesteœ

ona by³a jak¿e wtedy by³o byæ

i nie majesteœ sam to jest równie¿ rzecz mê¿czyzny

bo któ¿ tak umie staæ i nigdy nie uklêkn¹æi nikt nie ujrzy ¿e ty le¿ysz skulony jak pies

i niekoniecznie ona teraz prê¿y siê jak kotkai przyjdzie wiosna dreszcz przednówka

Mo¿na nawet wzejdzie meszek mi nas d³oni

i bêdzie po bêdzie dalej bêdzie innaw³aœnie drzwi skrzypnê³y w sieni stygnie krzes³o jeszcze ciep³e

jesteœ sam

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!