Pewien spryciarz z Cluny

Raz mia³ dwa déja vu.Ale¿ proszê spryciarza

Nic dwa razy siê nie zdarza

Na to Maria Sk³odowska-Curie

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!