Litania do postmodernizmu(Na melodiê: Na m³ode byczki ob³awa)Postmodernizm, ten koszmarny barbopapa

Ameba zlêg³a tylko po to, by wpêdziæ nas w komplexy

Nawet ksiê¿y dosiêga jego œliska ³apa

Kwitn¹ lumpeksy, bankrutuj¹ peweksy.Coraz dro¿ej w sklepie, dro¿ej na kolei

Trzeba bêdzie z g³odu ¿ryæ drogê nadziei

Oœwieca transparent tych, co niepiœmienni

Odstanie siê, co siê nie sta³o; to, czego nie ma, zmieniPostmoderna, postmoderna, zarazo giñ cholerna

wystrzelaæ by to gnidztwo œrutem, z³amaæ kij i szpicrutê

P³ytki, tak jak ca³ujesz przygodn¹ kochankê

Oœlizg³y, niczym twoja w³asna s³aboœæ

Co to znaczy twoja co to znaczy nas

Co to znaczy: co to znaczy patrz ni¿ej to ja pod³ogaPostmoderna, postmoderna, zarazo giñ cholerna

zarazo, bestio giñ pazerna a huzia postmoderna

P³ytki, tak jak ca³ujesz przygodn¹ kochankê

Oœlizg³y, niczym twoja w³asna s³aboœæ

Co to znaczy: co to znaczy co to znaczy: nic nie znaczy

Co to w ogóle jest, czy to we ogóle jestRef.I coraz wiêcej ludzi i spraw po prostu istnieje

nie t³umacz¹c siê i nie pytaj¹c dobrych wujków

To siê nazywa epoka nieepoka epoka nic

Mróz przechodzi po 4 literach jaka bêdzie nastêpnaRef

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!