postanowiliœmy reporter powiadautworzyæ polsk¹ ksiêgê œmierci czy zechce pan powiedzieæco czuje cz³owiek odwalaj¹c kitêpolski pacjent spogl¹da na polskiego reporteraju¿, ju¿ zbli¿a siê polski lekarza polska teœciowa ju¿ po schodach kroczy z wieñcemproszê pana proszê pana powiem panu takprzerywa mu dziennikarza.. proszê pana a to polska w³aœniekoñczy polski pacjent odwalaj¹c kitê

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!