zostaw nas chcemy ¿yæ

szmerem mignieniem oddechemzostaw nie chcemy

w formalinie pod szk³emzoistaw nie wgniataj nas w trupioiblad¹ kartkê

od³ó¿ ten d³ugopis

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!