panpoeta

kiedy jutro siê spotkam z panemopet¹, zapytam... zapytam... zapytam...czy panoeta lubi, kiedy

chmury goni¹ siê w mysz i kota

kiedy deszczem id¹ wskroœ chodnika parasole

i parê jeszcze pytanek z tej parafiiczujê, ¿e on mnie obsztorcujekto siê o takie rzeczy pyta ludzi, czy pani

nie chodzi³a do szko³y jest pani cz³owiekiem

m¹droœci¹ jest wiedzieæ, ¿e ka¿dy ma to w sobie

ka¿dy ma to w sobie, czyli prawdziw¹ m¹droœæ

nie nosi, ale po prostu ju¿ ma i kto jeszcze

dzisiaj o tym nie wie

nawet, jeœli tak nie jest

i kto kaza³ cholera konwalii

kandydowaæ na miss butelka perfumi pewnie bêdzie mia³ racjê co to jednak znaczy

nara¿aæ siê dla sztukigdyby jeszcze byli i tacy poeci

co nie lubi¹ pensjonarek

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!