rozbrzmia³o wskroœ wskrosi

rozbrzmia³o

poza pozapoza poza nie ma niczego specjalnego

izba dwa zydle i mrucz¹cy czajnik

ale to jest tam nie tu poza tym

to te¿ jest oszustwem.ale musi byæ jakieœ tam jedno - jak rozpoznaæ

¿e to jest poza poza, a nie jakaœ poza?

czy ju¿ po prostu znowu tu, czy jeszcze ani ani?wiêc mo¿e rozbrzmia³e

jest kluczem do ca³ej sprawy - boskie 1,2,3

i t¹ to moc¹ bywa poza poza, a nie zwyk³a poza?lub gdybyœ znalaz³ siê tam - po prostu trzask jak z bicza

i ciach - ju¿ tam z kopytami, pomyœl sam

lecz to równie¿ jest fa³szem. dzisiaj ludzie

dziel¹ siê na tych, którzy wiedz¹ i tych którzy mówi¹.nie ma ¿adnego poza poza to te¿ jest oszustwem

ani lepszym ani gorszym po prostu oszustwem

lecz to te¿ jest oszustwem

w gruncie rzeczy najtrudniej o koniec, koñca nie ma.

naprawdê. i przepraszam. to te¿ jest

oszustwem. nie dajcie siê zwieœæ.Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!