Dezyderata co to mo¿e znaczyæ

po¿¹danie pragnienie nieba na nocnym stoliku

albo bez bajer zwyk³e po¿¹danie zwyk³e chciejstwoczy jeszcze ksi¹¿ki czytaj¹ dzieciaki

szukaj¹cy brzytwy dla ton¹cychczy nie wyginêli siê nie pochowali

do biofermów

harekriszna

i takich, co ¿yj¹ z pisania recenzjidla tych czytelników, którzy przetrwali do tego miejsca

je¿eli tacy s¹ /a mam nadziejê, ¿e nie/

autor napisze, jak trzeba ¿yæ

[po prostu dlatego tylko, ¿e zap³acili]nie wierz w cuda, nie tylko takie, jak ludzkie cz³owieczeñstwo

cuda bywaj¹, i to jakie

Bóg i tak jest i wierzy w Siebie je¿eli chcesz

mo¿esz i ty te¿

ciszy w ¿yciu nie braknie przed burz¹ na cmentarzu

w co drugim psychopacie

wiêc zd¹¿ysz i nie œpiesz czasem siê do niej

Ona ciê znajdzie

ka¿dy cz³owiek bywa ksi¹¿k¹ niekoniecznie

otwart¹ i niekoniecznie nowelk¹ á la Prus

dobrze stykaæ siê z sob¹ g³adziutko ok³adk¹

najlepiej nie zastanawiaj¹c siê specjalnie, co z tego wszystkiego

wynika

nie musisz pamiêtaæ o tym, ile

równowagi jest w chaosie

chaos jest doskona³¹ równowag¹, to

do ciebie przyjdzie, kiedy przestaniesz goniæ za harmoni¹,

bezruchem, niedrgniêciem rêki wiêcej, ni¿ tylko na spuœcie

a naro¿ników w tym œwiecie nie brakuje

pisze na nich szmal wartoœci spokój

kto do nich da siê zagoniæ wkrótce bêdzie le¿a³

i najwa¿niejsza rada

jak rze¿¹czki strze¿ siê rad

i g³odnych ksi¹¿eczek, w których pisze

jak doroœli ludzie maj¹ ¿yæNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!