BhagawadgitaArjuna jedzie poprzez pole ci,

którzy znaj¹ rzecz wiedz¹, ¿e tak nazywa siê indyjski czo³g

trzeciej generacjia to nie jest Kuruksetra tyko Tamil NaduDwa Tygrysy skryte poœród bruzd ujrza³y go pierwsze.

Bracie mój Tygrysie mówi drugi Tygrys

czo³o mi potnieje a Ka³asznikow z r¹k wypada

Po có¿ przemoc i walka na co nam zwyciêstwo

czy potrafisz mi to wyjaœniæ? a poza tym

mamy tyko jeden granatnik co gorsza z Huty £abêdybracie mój Tygrysie pierwszy Tygrys odpowiada

ja nie jestem Guru Nanak ani te¿ John Rambo

wiêc ci nie powiem czy czo³gi winny jechaæ wskroœ przez pola

wiem tyle ¿e mój guru który uczy³ mnie wojny powiada³

"abo my ich abo oni nas".

Nazywa³ siê Sasza, podobno

zgin¹³ w Afganistanie, ale mo¿e

to nieprawda, a poza tym

zosta³y nam jeszcze dwie rakiety, albowiemalbowiem powiedziano bracie mój Tygrysie

kochajmy siê, a tak¿e: nie dajmy siê.Arjuna jest ju¿ blisko. Ma solidny cekaem

A celowniczy równie¿ w szkole mia³ religiêi bez w¹tpienia dalszy ci¹g zapowiada siê interesuj¹coNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!