Mkn¹c po liniach prawdopodobieñstwa

wraz z ca³ym Wszechœwiatem B

kujemy do egzaminu

a co jeden to lepszyZygmunt I Krwawy

Podstêpnie uwiêzi³ oœlepi³ wykastrowa³

ostatniego ze œwi¹tobliwych m³odzianków

Szpitala Najœwiêtszej Marii Panny Albrechta.

Resztki wyci¹³ do nogi sto³owej

ko³em ³ama³, ziemie przykarauli³.Ziemia ze wstrêtem poch³onê³a

Podstêpnego niegodziwego satrapê.W³adys³aw IV Zaprzaniec

wyrzek³ siê jedynej s³usznej wiary

Ry³ nosem pod ikon¹, aby zostaæ carem.Jego potomki do dzisiaj

pozosta³y bastionem reakcji

której nie zaszura byle drendot z demobilu.Historia ¿ycia belferka

Kiedy nas nauczy

kochaæ i przebaczaæ?Nastêpnym razem rodzimy siê we Wszechœwiecie A!

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!