kiedy powstawa³ œwiat, starczy³o jedno s³owo, czasami

przymykam nad nim oczy; wychodzi

¿e by³a to nielicha wi¹chaczym jest œwiêtoœæ czy pob³ysku numinosum

nie ma we wrzasku kurwa sakramencka

co najmniej tyle co baranim skoku

IkaraNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!