Kiedy Baryka wgapi³ siê w zad kundla

który sra³ na wêgie³ Belwederu

0ckn¹³ siê w nim 0ssowiecki, w zwi¹zku z czym

nie raz zobaczy³ kraj swego dzieciñstwa

i dwójka zañ nie mia³a wstydu tym mniej Anders

Koñcz¹c zabawê w powrót Prze³êckiego

Mówi¹: Ankona i : Pa³ac Mostowskich

w minionym okresie mia³ byæ zrehabilitowany1987

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!