WiaraWiara jest wtedy, gdy Œwiêty Franciszek

zobaczy³ niemieckiego Jezusa i mu rzek³

otwórz pysk niech narobiê ci do œrodkaMatko Boska Kalwaryjska niesiemy Ci w darze

nakaz eksmisji do Pieniê¿na abyœ

Znów pozwoli³a nam uwierzyæ w SiebieMy nie chcemy ptaszyd³a smuk³ego jak paj¹k

z³otych szponów jak o³ów bez si³y litoœci

Oderwij dupê panie heraldyku

i domaluj¿e szmalcu na dwa palceTo jest dziœ. Wiek siê koñczy a z nim tysi¹clecie

Kto do¿y³ bez kaftana zap³aci³ dzieciñstwem

Jeszcze ¿yj¹ doroœli co wierz¹ b³agaj¹c

Boga by wierzy³ w Siebie ich darz¹c tym samymNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!