gdzie siê podzia³ Bratgniew i Jego-Siostra-Pogarda

dla komorników lustratorów uopeków oni wygrali

Pan Cognitio nie umie byæ Panem 0di, w³aœciwie

on naprawdê w ogóle zbyt wiele nie umie, nawet byæSkoñczy³ siê czas odwyku nasta³a d³uga posucha

Cognitio nie wspomina szliœmy we czterech ulic¹

po drugiej stronie zwyk³a ósemka zomolców Wiktoria

poprawiwszy okulary mówi ciekawe, no ciekawe

co oni teraz myœl¹

wywalczylim spokojnie mogê iœæ siê wieszaæ

i nie czas chodziæ na spacer wieczorem zamiast z dziennikiem

sk¹d potem bêdziesz wiedzia³ co ci jeszcze wlepili . .Pan Cognitio drapie siê po sempiterna maiestatica

i myœli co to jednak znaczy samoobs³uga1992

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!