Kobieta wielodzietnaKiedy Jaœ Pawe³ek mia³ trzy latka

Urodzi³ siê LesioNie ukoñczy³ dwóch latek

Do chrztu nios³a Marysiê Wiktoriê

Potem pomaga³a s¹siadce

Uczy³a j¹, jak przewijaæ Grzesia

Jerzyka ma³o nie odumar³a

zdaje siê znowu jest przy nadziei

1985

_Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!