s¹ tacy nie uwiera ich w³asna skóra

i to, co dalej dooko³a gatki kufajka powietrze

je¿ w ka³u¿y reszta œwiataja nie urodzi³em siê Colas Bregnon nie umiem

jak S³owacki wygrywaæ na gie³dzie

ca³owaæ siê z tramwajem jak Stachura

w kó³ko ganiaæ dzikusów jak Arek Rimbaud czy ja

w ogóle jestem poet¹Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!