Ja nie wiem co wyszeptaæ ja zawsze myœla³em

¿e on jest bardziej mn¹ ni¿ sam Ja

Ja nie wiem co pomyœleæ ja czasami du¿o myœlê

a on on teraz jest tutaj - taki inny

i taki nieznany, i czasem b³¹dzi - inaczej ni¿ ja

i co móg³bym powiedzieæ co móg³bym pomyœleæ

i co móg³bym z niego poj¹æ i co o nim wiedzieæ

to nie jest sk³adny tekst lecz czasem

zdarza siê, ¿e cz³owiek nie wie kto jest kto

kto jest s³owik, a kto cesarzowa Tamaraw koñcu nikt nie jest œwiêtym, a chcia³by co któryœ

wiêc dlaczego nikt nigdy nie mia³by byæ œwiêtym

choæby Œwiêtym Walentym, który straci³ g³owê

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!