Œwiêtego Franciszka pok³on ptakomBracia moi, ptacy

nieszczêœliwi tacyzakuci w ¦³añcuchy pokarmowe

Nie zaznacie czyœæca nieba piek³a

o œmieræ walcz¹c w nieprzerwanym trudziedla pamiêci na Chrystusa czyny

Brn¹c ku œmierci godnoœæ biomaszyny

Macie jeszcze, nie jak ci tzw. ludzie

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!