13 Tomik poezji wersja samoobslugowarelikwiarzwidzia³em - w klapie Czarnej Madonny

nie ma niczyjej ikony, jest tylko

guzikcó¿ to za problem chcieli tylko

tego i tego i tego mo¿e jeszcze tylko ca³ej reszty

a ten ca³y zaprzaniec Beck zapar³ siê bykiem i w bek

a guzik ani guzika

nie damy naszego guzika

a guzik!nie by³oby Westerplatte nat³ukli ich ile siê da³o

a potem ca³ym tuzinem myk do nieba

jeszcze im z do³u salutowalinie by³oby nawet tej jednej szar¿y podków g¹sienic œtrzêpków

he³mofonu i flaków

na karabeli

i Gretschen w czarnej sukni

Nigdy nie by³em z mas³em na Am Zoo

Niech sobie misie w porz¹dnych kojcach wcinaj¹ mas³o EWG

czekaj¹c, a¿ sami sobie pomorzemy wzglêdnie pom¿emy

bo takim pomaga Hergot i Herkancler

Lecz myœl¹c o Czarnej Madonnie

Wspomnijcie Nasz Narodowy Guzik

Jeœli nawet nie odpad³ z szat Wandy

Co-Nie-Mia³a-¯ó³tego-Czepka

Naprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!