S³ówka

Lubimy gdy chmur¹ ³agodn¹

niebo nachmurza siê nieznacznie

nabieraj¹c niecodziennej niebiañskoœci

potem pe³nokrwiœcie p³on¹c p³omieniami

pe³gaj¹c pomrukiem pomsty zaraz, zaraz, to drugie drañ jakiœ dopisa³

dowcip dobieraj¹c doœæ dwuznaczniekoledzy, kto tu z kogo kpi?Chyba... z nas autorNaprzód marsz! W ty³ zwrot naprzód marsz! Mam doœæ!